DUTCH

Ecommerce Trends 2022

De belangrijkste ecommerce trends voor 2022, in deze videoblog neem ik je mee in de trends voor 2022. Hoe werkt video commerce? Wat is het gevaar van social commerce en hoe zorg je voor groene logistiek?

Bekijk de video hieronder.

Great! You’ve successfully signed up.
Welcome back! You've successfully signed in.
You've successfully subscribed to MessageBull.
Your link has expired.
Success! Check your email for magic link to sign-in.
Success! Your billing info has been updated.
Your billing was not updated.